სამშაბათი, აპრილი 23, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარისაზოგადოებაბიჭვინთის აგარაკების რუსეთისთვის გადაცემა - რატომ გაუგზავნა რუსეთმა აფხაზეთს ნოტა და რით...

ბიჭვინთის აგარაკების რუსეთისთვის გადაცემა – რატომ გაუგზავნა რუსეთმა აფხაზეთს ნოტა და რით არიან კრემლში უკმაყოფილო?

ტე­ლეგ­რამ­ში აფხა­ზუ­რი არხი “აფხა­ზუ­რი-პორ­ტა­ლი“ და გა­მო­ცე­მა “აპს­ნი ჰა­ბა­რი“ რუ­სე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს მიერ ოკუ­პი­რე­ბულ აფხა­ზეთ­ში გაგ­ზავ­ნილ ნო­ტას აქ­ვეყ­ნე­ბენ. ნოტა 8 აფხა­ზე­თის ე.წ. სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრომ მი­ი­ღო. ის ბიჭ­ვინ­თას სა­ხელ­მწი­ფო აგა­რა­კე­ბის რუ­სე­თის­თვის გა­და­ცე­მის შე­თან­ხმე­ბის რა­ტი­ფი­კა­ცი­ის თე­მას შე­ე­ხე­ბა.

დო­კუ­მენ­ტში აფხა­ზე­თის ე.წ. პარ­ლა­მენ­ტის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბაა გა­მო­ხა­ტუ­ლი.

“რუ­სუ­ლი მხა­რე გა­ეც­ნო კონ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი კა­ნო­ნის ში­ნა­არსს და თვლის, რომ მისი ცალ­კე­უ­ლი დე­ბუ­ლე­ბე­ბი მხა­რე­ე­ბის მიერ გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბულ ნორ­მებს ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა”, – ნათ­ქვა­მია აფხა­ზე­თის­თვის გაგ­ზავ­ნილ ნო­ტა­ში და გან­მარ­ტე­ბუ­ლია, რომ რუ­სულ მხა­რეს­თან შე­თან­ხმე­ბა ვერ შედ­გე­ბო­და კონ­კრე­ტულ ნორ­მებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით შე­თან­ხმე­ბის გა­რე­შე და სწო­რედ ამ ნორ­მებ­თან მო­დის წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა­ში აფხა­ზე­თის “პარ­ლა­მენ­ტის” გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა.

კერ­ძოდ, რუ­სე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო მი­უ­თი­თებს აკ­რძალ­ვა­ზე, რომ­ლის მი­ხედ­ვით, მოს­კოვს არ შე­უძ­ლია ბიჭ­ვინ­თის ობი­ექ­ტე­ბი მე­სა­მე პი­რებს გა­დას­ცეს.

რო­გორც ჩანს, კრემლში არ მო­ე­წო­ნათ ჩა­ნა­წე­რი, რომ­ლის თა­ნახ­მად, რუ­სეთს ეკ­რძა­ლე­ბა ბიჭ­ვინ­თის აგა­რა­კე­ბის მე­სა­მე პირ­ზე გა­და­ცე­მა და მათ საპ­რო­ტეს­ტო ნო­ტა­ში სწო­რედ ამ ნა­წი­ლის გა­უქ­მე­ბას მო­ი­თხო­ვენ.

ამას­თან, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის მე-3 მუხ­ლის მი­ხედ­ვით, თუ მხა­რე­ე­ბი ვერ შეძ­ლე­ბენ შე­თან­ხმე­ბის პუნ­ქტე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბას, ეს გა­მო­იწ­ვევს ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გა­უქ­მე­ბას. თა­ნაც, 26-ე მუხ­ლის მი­ხედ­ვით, შე­თან­ხმე­ბა იდე­ბა 49 წლით – ამ დრო­ის გას­ვლის შემ­დეგ, ავ­ტო­მა­ტუ­რად გა­ნახ­ლდე­ბა და კი­დევ 15 წელი იქ­ნე­ბა ძა­ლა­ში, თუ შე­თან­ხმე­ბის ვა­დის ამო­წურ­ვამ­დე რო­მე­ლი­მე მხა­რე 6 თვით ადრე წე­რი­ლო­ბით არ აც­ნო­ბებს მე­ო­რეს მხა­რეს მისი შე­წყვე­ტის შე­სა­ხებ.
რუ­სუ­ლი მხა­რე აფხა­ზე­თის ე.წ. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის­გან ითხოვს “ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ში გა­წე­რი­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის დაც­ვას და მის ზედ­მი­წევ­ნით შეს­რუ­ლე­ბას ყო­ველ­გვა­რი გა­მო­ნაკ­ლი­სის გა­რე­შე; ამ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მარ­თლის სა­ყო­ველ­თა­ოდ აღი­ა­რე­ბუ­ლი პრინ­ცი­პე­ბი­სა და ნორ­მე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე შეს­რუ­ლე­ბას“.

ცნო­ბის­თვის, აფხა­ზე­თის ე.წ. პარ­ლა­მენ­ტმა 2023 წლის 27 დე­კემ­ბერს, რიგ­გა­რე­შე სხდო­მა­ზე რუ­სულ-აფხა­ზუ­რი შე­თან­ხმე­ბის რა­ტი­ფი­ცი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნა, მათ ბიჭ­ვინ­თის აგა­რა­კი რუ­სეთს გა­დას­ცეს.

დე­პუ­ტა­ტებ­მა და­ამ­ტკი­ცეს ასე­ვე ობი­ექ­ტე­ბის გა­და­ცე­მის, მი­წის ნაკ­ვე­თე­ბი­სა და აკ­ვა­ტო­რი­ის ნა­წი­ლის გა­და­ცე­მის აკ­რძალ­ვა მე­სა­მე პი­რებ­ზე. ასე­ვე, იკ­რძა­ლე­ბა აგა­რა­კის ობი­ექ­ტე­ბი­სა და ნაკ­ვე­თე­ბის გა­და­ცე­მა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გა­უქ­მე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში. ოპო­ზი­ცი­ის ნა­წილ­მა აღ­ნიშ­ნუ­ლი ზო­მე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, დო­კუ­მენ­ტის მი­ღე­ბას მხა­რი და­უ­ჭი­რა.

აფხა­ზე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას რუ­სე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს­გან მი­ღე­ბუ­ლი ნო­ტა­ზე კო­მენ­ტა­რი არ გა­უ­კე­თე­ბია. წყარო

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი პოსტები
8 საუკეთესო აქტივობა ქემერში

8 საუკეთესო აქტივობა ქემერში

22 April, 2024
9 რომანტიკული აქტივობა წყვილისთვის კოპენჰაგენში

9 რომანტიკული აქტივობა წყვილისთვის კოპენჰაგენში

20 April, 2024
8 საუკეთესო აქტივობა პაროსში, საბერძნეთში

8 საუკეთესო აქტივობა პაროსში, საბერძნეთში

18 April, 2024
გიორგი ფხაკაძეს თბილისის რეზიდენციაში ევროპის სამედიცინო სკოლათა ასოციაციის პრეზიდენტი ესტუმრა

გიორგი ფხაკაძეს თბილისის რეზიდენციაში ევროპის სამედიცინო სკოლათა ასოციაციის პრეზიდენტი ესტუმრა

აპრილი 23, 2024
ახალი რეგულაციით, კლინიკებს უნდა ჰყავდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი – ნინო ენდელაძის რეკომენდაციები

ახალი რეგულაციით, კლინიკებს უნდა ჰყავდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი – ნინო ენდელაძის რეკომენდაციები

აპრილი 23, 2024
სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

აპრილი 23, 2024
რჩევები, როგორ გავამარტივოთ რემონტი

რჩევები, როგორ გავამარტივოთ რემონტი

აპრილი 23, 2024
მინიმალისტური სტილის სახლი ლონგ აილენდზე

მინიმალისტური სტილის სახლი ლონგ აილენდზე

აპრილი 23, 2024
10 სასარგებლო რჩევა ბინის რემონტისათვის

10 სასარგებლო რჩევა ბინის რემონტისათვის

აპრილი 22, 2024
სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

აპრილი 23, 2024
ტყის ხანძრების პრევენციის ამერიკული კამპანია Smokey Bear საქართველოშიც განხორციელდება

ტყის ხანძრების პრევენციის ამერიკული კამპანია Smokey Bear საქართველოშიც განხორციელდება

აპრილი 23, 2024
ახალგაზრდობის სააგენტო მასშტაბურ საგრანტო კონკურსს აცხადებს

ახალგაზრდობის სააგენტო მასშტაბურ საგრანტო კონკურსს აცხადებს

აპრილი 23, 2024
„შესაძლოა, ამისთვისაც გავილანძღო, მაგრამ იმავე ვითარებაში რომ ჩავვარდე, ზუსტად იმავეს ვიზამ.. სხვანაირად არ შემიძლია“ – ნანიკო ხაზარაძე მამის პანსიონატში მიყვანაზე

„შესაძლოა, ამისთვისაც გავილანძღო, მაგრამ იმავე ვითარებაში რომ ჩავვარდე, ზუსტად იმავეს ვიზამ.. სხვანაირად არ შემიძლია“ – ნანიკო ხაზარაძე მამის პანსიონატში მიყვანაზე

23 აპრილი 2024
როგორ დაიწყო ნინო გაფრინდაშვილმა თექით პორტრეტების შექმნა 46 წლის ასაკში

როგორ დაიწყო ნინო გაფრინდაშვილმა თექით პორტრეტების შექმნა 46 წლის ასაკში

23 აპრილი 2024
საიდუმლო ინგრედიენტი, რომელიც თქვენს ჯეჯილს უფრო ხასხასას გახდის და სწრაფადაც ააბიბინებს

საიდუმლო ინგრედიენტი, რომელიც თქვენს ჯეჯილს უფრო ხასხასას გახდის და სწრაფადაც ააბიბინებს

23 აპრილი 2024
მესტიის აეროპორტში თანამედროვე სტანდარტების ახალი ტერმინალი აშენდება

მესტიის აეროპორტში თანამედროვე სტანდარტების ახალი ტერმინალი აშენდება

აპრილი 23, 2024
ქვეშეთი-კობის დამაკავშირებელი 9-კილომეტრიანი გვირაბი გაიჭრა

ქვეშეთი-კობის დამაკავშირებელი 9-კილომეტრიანი გვირაბი გაიჭრა

აპრილი 23, 2024
დატკბეთ ნოსტეს ჩანჩქერისა და მისი შემოგარენის საოცარი ბუნებით…

დატკბეთ ნოსტეს ჩანჩქერისა და მისი შემოგარენის საოცარი ბუნებით…

აპრილი 23, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
24 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

24 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 23, 2024
წლის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენები: მოინიშნეთ საფრთხილო დღეები

წლის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენები: მოინიშნეთ საფრთხილო დღეები

აპრილი 23, 2024
საბედისწერო ასაკი ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის

საბედისწერო ასაკი ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის

აპრილი 23, 2024
ჟოლოს სასარგებლო თვისებები

ჟოლოს სასარგებლო თვისებები

აპრილი 23, 2024
რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყაბაყი

რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყაბაყი

აპრილი 23, 2024
რატომ არის უკეთესი ყაბაყის მირთმევა უმად და რა უკუჩვენებები აქვს უმ ნაყოფს

რატომ არის უკეთესი ყაბაყის მირთმევა უმად და რა უკუჩვენებები აქვს უმ ნაყოფს

აპრილი 23, 2024
7 საზაფხულო ჯანსაღი სასმელი გულის გასაგრილებლად

7 საზაფხულო ჯანსაღი სასმელი გულის გასაგრილებლად

აპრილი 23, 2024
“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

აპრილი 22, 2024
“გიორგის მამიდამ დამარწმუნა, რომ დიდ წარმატებას მივაღწევდი” – ნანუკა ჟორჟოლიანი და გიორგი ფხაკაძე ციცინო შურღაიასთან სტუმრად, ბავშვობას იხსენებენ (ვიდეო)

“გიორგის მამიდამ დამარწმუნა, რომ დიდ წარმატებას მივაღწევდი” – ნანუკა ჟორჟოლიანი და გიორგი ფხაკაძე ციცინო შურღაიასთან სტუმრად, ბავშვობას იხსენებენ (ვიდეო)

აპრილი 22, 2024
ჩინეთის გუანდუნის პროვინციაში წყალდიდობას ოთხი ადამიანი ემსხვერპლა, 100 ათასზე მეტი კი ევაკუირებულია

ჩინეთის გუანდუნის პროვინციაში წყალდიდობას ოთხი ადამიანი ემსხვერპლა, 100 ათასზე მეტი კი ევაკუირებულია

23 აპრილი 2024
ღვინის ზღვის ფსკერზე დავარგების ანტიკური მეთოდი განახლდა – ექსპერიმენტი, რომელსაც საბერძნეთში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა

ღვინის ზღვის ფსკერზე დავარგების ანტიკური მეთოდი განახლდა – ექსპერიმენტი, რომელსაც საბერძნეთში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა

23 აპრილი 2024
“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

22 აპრილი 2024
დედაენის ბაღში 20-21 აპრილს „ურბან ფესტი“ ჩატარდება

დედაენის ბაღში 20-21 აპრილს „ურბან ფესტი“ ჩატარდება

აპრილი 17, 2024
26-28 აპრილს Expo Georgia-ს ორგანიზებით უძრავი ქონების ყოველწლიური კვირეული გაიმართება

26-28 აპრილს Expo Georgia-ს ორგანიზებით უძრავი ქონების ყოველწლიური კვირეული გაიმართება

აპრილი 15, 2024
არწრუნის ქარვასლა – თბილისის ისტორია

არწრუნის ქარვასლა – თბილისის ისტორია

აპრილი 5, 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

ხშირად ნახვადი