შაბათი, აპრილი 13, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარისაზოგადოებაცდილობს თუ არა კადიროვი პანკისის ხეობაში საკუთარი გავლენების გაძლიერებას?

ცდილობს თუ არა კადიროვი პანკისის ხეობაში საკუთარი გავლენების გაძლიერებას?

ჩეჩ­ნე­თის ლი­დე­რი რამ­ზან კა­დი­რო­ვი სა­ქარ­თვე­ლო­ში, კერ­ძოდ, კი პან­კი­სის ხე­ო­ბა­ში სა­კუ­თა­რი გავ­ლე­ნე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბას ცდი­ლობს. ამის შესახებ საუბარია ekhokavkaza-ს მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში.

“ხე­ო­ბა, რო­მე­ლიც ბოლო დროს მე­დი­ის ყუ­რა­დღე­ბას ნაკ­ლე­ბად იქ­ცევს, ერთ-ერთ მე­ჩეთ­ში იმა­მის და­ნიშ­ვნის შემ­დეგ სკან­და­ლის ეპი­ცენ­ტრად იქცა. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი ტა­ხირ დუ­იშ­ვილს “კა­დი­რო­ვის აგენტს“ უწო­დე­ბენ და რე­გი­ონ­ში ჩეჩ­ნე­თის მე­თა­უ­რის ინ­ტე­რე­სე­ბის გა­ტა­რე­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლე­ბენ. არ­სე­ბობს იმა­მის ხმო­ვა­ნი შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბი, რო­მელ­შიც ის მად­ლო­ბას უხ­დის ჩეჩ­ნე­თის მთავ­რო­ბას დახ­მა­რე­ბის­თვის და ჰპირ­დე­ბა, რომ ახალ­გაზ­რდებს ას­წავ­ლის “ის­ლა­მის სწო­რად გა­გე­ბას“, – ვკი­თხუ­ლობთ სტა­ტი­ა­ში.

რო­გო­რია კა­დი­რო­ვის ინ­ტე­რე­სე­ბი პან­კის­ში? – გა­მო­ცე­მა ქარ­თველ ანა­ლი­ტი­კოს­თან, ალე­კო კვა­ხა­ძე­სა და ჩე­ჩენ უფ­ლე­ბა­დამ­ცველ, ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის “კო­მი­ტე­ტი წა­მე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ” ყო­ფილ ად­ვო­კატ­თან აბუ­ბა­ქარ იან­გულ­ბა­ევ­თან განიხილავს საკითხს.

იან­გულ­ბა­ე­ვი ამ­ბობს, რომ ჩა­ნა­წე­რე­ბის კონ­ტექ­სტი ნამ­დვი­ლად აჩენს ეჭ­ვებს, რად­გან იმა­მი მად­ლო­ბას უხ­დის ჩეჩ­ნე­თის რეს­პუბ­ლი­კის მთავ­რო­ბას, კერ­ძოდ, პირ­და­პირ მად­ლო­ბას უხ­დის ჩეჩ­ნე­თის მუფთს, რო­მე­ლიც, რო­გორც ამ აუ­დი­ო­ჩა­ნა­წე­რე­ბი­დან ჩანს, რო­გორ­ღაც და­ეხ­მა­რა ამ იმამს.

“კა­დი­რო­ვი თა­ვი­დან­ვე ცდი­ლობ­და, პან­კი­სის ხე­ო­ბა­ზე გავ­ლე­ნის გაძ­ლი­ე­რე­ბას“, – ამ­ბობს აბუ­ბა­ქა­რი.

იგი­ვე აზ­რზეა ალე­კო კვა­ხა­ძე, მისი თქმით, ჩეჩ­ნე­თის მე­თა­უ­რი დიდი ხა­ნია ცდი­ლობს გა­ა­ფარ­თო­ოს თა­ვი­სი გავ­ლე­ნე­ბი იმ ად­გი­ლებ­ში, სა­დაც ჩეჩ­ნუ­რი დი­ას­პო­რა ცხოვ­რობს.

“ჩვენ ვნა­ხეთ, რომ ბოლო ათწლე­უ­ლის გან­მავ­ლო­ბა­ში რამ­ზან კა­დი­რო­ვი ძა­ლი­ან ცდი­ლობს გა­აძ­ლი­ე­როს გავ­ლე­ნა ჩე­ჩე­ნი დი­ას­პო­რე­ბის გან­სახ­ლე­ბის ად­გი­ლებ­ში სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში. ის და მას­თან და­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი აქ­ტი­უ­რად მუ­შა­ობ­დნენ ჩე­ჩე­ნი დი­ას­პო­რის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან. ჩეჩ­ნე­თის ბევ­რმა წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა იქა­ურ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ში, ზო­გან პი­რა­დად მი­ვი­და კა­დი­რო­ვი. კა­დი­რო­ვი ის­რა­ე­ლის არა­ბულ სო­ფელ აბუ გოშ­საც კი ეს­ტუმ­რა, რომ­ლის მცხოვ­რებ­ლე­ბი, ლე­გენ­დის თა­ნახ­მად, ჩე­ჩე­ნი მამ­ლუ­ქე­ბის შთა­მო­მავ­ლე­ბი არი­ან. ჩეჩ­ნე­თის რეს­პუბ­ლი­კის გა­რეთ ერ­თა­დერ­თი რე­გი­ო­ნი, რო­მე­ლიც ჩე­ჩე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბით არის და­სახ­ლე­ბუ­ლი და სა­დაც კა­დი­როვ­მა ვერ შეძ­ლო თა­ვი­სი გავ­ლე­ნის დამ­ყა­რე­ბა, არის პან­კი­სის ხე­ო­ბაა”, – ამ­ბობს კვა­ხა­ძე.

მი­ზე­ზე­ბი რის გა­მოც, პან­კი­სის ხე­ო­ბა კა­დი­რო­ვის ინ­ტე­რეს­შია ალე­კო კვა­ხა­ძის თქმით რამ­დე­ნი­მეა, მათ შო­რის ომის­შემ­დგო­მი ფაქ­ტო­რი, ვი­ნა­ი­დან ჩეჩ­ნე­თის მე­ო­რე ომის დროს ლტოლ­ვილ­თა ნა­კა­დის შე­დე­გად პან­კი­სის მო­სახ­ლე­ო­ბა გა­ორ­მაგ­და, ხოლო ახალ­გაზ­რდა თა­ო­ბა, ჩეჩ­ნუ­რი წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის სუ­ლის­კვე­თე­ბით გა­ი­ზარ­და. ბევ­რი მათ­გა­ნი კა­დი­როვს აღიქ­ვამს, რო­გორც პი­როვ­ნე­ბას, რო­მე­ლიც ჩეჩ­ნე­თის მტერ­თან თა­ნამ­შრომ­ლობს.

მე­ო­რე თემა რე­ლი­გი­უ­რია. 2000-იანი წლე­ბი­დან სა­ლა­ფიზ­მი აქ­ტი­უ­რად გავ­რცელ­და პან­კი­სის ხე­ო­ბა­ში და მან თით­ქმის ჩა­ა­ნაც­ვლა კა­დი­რი­სა და ნაქ­შ­ბან­დის რწმე­ნის სუ­ფი­უ­რი ის­ლა­მი. ის­ლა­მის ამ მოძ­რა­ო­ბის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მხო­ლოდ უფ­რო­სი თა­ო­ბის ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან.

ალე­კო კვა­ხა­ძე:

“მე ვერ ვხე­დავ რა­ი­მე კონ­კრე­ტულ საფრ­თხეს იმა­მის მოღ­ვა­წე­ო­ბა­ში. პან­კი­სის ხე­ო­ბა­ში ჩას­ვლამ­დე ტა­ხირ დუ­იშ­ვი­ლი ორ­მა­გი მო­ქა­ლა­ქე იყო. ის ცხოვ­რობ­და ჩეჩ­ნეთ­ში და ერთ-ერთი სოფ­ლის მე­ჩე­თის იმა­მად მსა­ხუ­რობ­და. პან­კი­სის ხე­ო­ბა­ში მისი და­ნიშ­ვნის შემ­დეგ დიდი ცვლი­ლე­ბე­ბი არ მომ­ხდა­რა. ხმო­ვან შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბამ­დე იგი არ გა­მო­ირ­ჩე­ო­და რა­ი­მე აქ­ტი­ვო­ბით. ომა­ლო­ში სუ­ფის მე­ჩე­თი რეს­ტავ­რი­რე­ბუ­ლია, თუმ­ცა ლოც­ვებს ხან­დაზ­მუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ეს­წრე­ბი­ან. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ ტა­ხირ დუ­იშ­ვი­ლი, რო­გორც დუ­ი­სის მე­ჩე­თის იმა­მი, სა­ქარ­თვე­ლოს მუფ­თი­ა­ტის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­ვი­და და ქარ­თუ­ლი მხა­რის ოფი­ცი­ა­ლუ­რად და­ნიშ­ნუ­ლი იმა­მია.

ის მისი წი­ნა­მორ­ბე­დის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დეგ და­ი­ნიშ­ნა და ავ­ტო­მა­ტუ­რად და­რე­გის­ტრირ­და სა­ქარ­თვე­ლოს მუს­ლიმ­თა საბ­ჭოს წევ­რად, რო­მე­ლიც დუ­ი­სის მე­ჩე­თებს აკონ­ტრო­ლებს”.

აბუ­ბა­ქარ იან­გულ­ბა­ე­ვი:

“რაც ხდე­ბო­და ჩეჩ­ნეთ­ში, რო­გორ ებ­რძო­და კა­დი­რო­ვი ახალ ტენ­დენ­ცი­ებს, აჩ­ვე­ნებს, რომ ეს ყვე­ლა­ზე ხში­რად ტი­რა­ნი­ის, დიქ­ტა­ტუ­რის ად­გი­ლია, ეს არის ძა­ლა­დო­ბის ად­გი­ლი. რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნე­ბი გა­რეგ­ნო­ბის ან ლოც­ვის დროს არას­წო­რი მოძ­რა­ო­ბის გამო, შე­იძ­ლე­ბა აწა­მონ, მოკ­ლან, ტე­რო­რიზ­მში და­ა­და­ნა­შა­უ­ლონ, სახ­ლი და­უწ­ვან ან და­უნ­გრი­ონ. სწო­რედ ამ მე­თო­დე­ბით ჩა­ა­ნაც­ვლა ის­ლა­მის ნე­ბის­მი­ე­რი სხვა მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა, რო­მე­ლიც კა­დი­როვს პი­რა­დად არ მოს­წონ­და. მისი ამო­ცა­ნაა ამ გავ­ლე­ნის შემ­დგო­მი გავ­რცე­ლე­ბა…”

კა­დი­რო­ვი აბუ­ბა­ქარ­სა და მის ოჯა­ხის წევ­რებს ტე­რო­რის­ტებს უწო­დებს. მისი დედა ზა­რე­მა მუ­სა­ე­ვა 2022 წლის იან­ვარ­ში გა­ი­ტა­ცეს და დღემ­დე ჩეჩ­ნე­თის ცი­ხე­შია.

“ვინც კა­დი­რო­ვის წი­ნა­აღ­მდე­გია ან მას არ მოს­წონს, მარ­ტი­ვად შე­უძ­ლია ტე­რო­რის­ტთა სი­ა­ში და­ა­მა­ტოს. ბუ­ნებ­რი­ვია, ამა­ში მას კრემ­ლი უჭერს მხარს და ზო­გა­დად მას მი­ცე­მუ­ლი აქვს სრუ­ლი კარტბ­ლან­ში აბ­სო­ლუ­ტუ­რი ძა­ლა­დო­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე…” – ამ­ბობს აბუ­ბა­ქარ იან­გულ­ბა­ე­ვი.

ალე­კო კვა­ხა­ძის თქმით, კა­დი­რო­ვის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის მი­მართ, ერთი შე­ხედ­ვით, სკეპ­ტი­კუ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, პან­კი­სის ხე­ო­ბის მცხოვ­რებ­ლებს, გარ­და იმ ადა­მი­ა­ნე­ბი­სა, ვინც სი­რი­ა­ში იბ­რძოდ­ნენ, მას­ზე სა­უბ­რის ეში­ნი­ათ. მი­ზე­ზი ორია, მათი ნა­თე­სა­ვე­ბი ჩეჩ­ნეთ­ში ცხოვ­რო­ბენ, ასე­ვე ბევ­რი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი პან­კი­სე­ლი მე­წარ­მე თა­ვი­სი კა­პი­ტა­ლით ჩეჩ­ნეთ­სა თუ რუ­სეთ­ზეა არი­ან და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

იან­გულ­ბა­ე­ვი კი ამ­ბობს, რომ კა­დი­როვს მცი­რე გავ­ლე­ნა აქვს ევ­რო­პელ ჩეჩ­ნებ­ზე, რად­გან ისი­ნი ფი­ნან­სუ­რად და­მო­უ­კი­დებ­ლე­ბი არი­ან. ამ შემ­თხვე­ვა­ში კა­დი­რო­ვი უფრო ემო­ცი­ურ ნა­წი­ლით მა­ნი­პუ­ლი­რებს, რად­გან უმე­ტე­სო­ბას სამ­შობ­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბა სურს. ამის­თვის კი უნდა და­ე­თან­ხმონ გარ­კვე­ულ პი­რო­ბებს: მა­გა­ლი­თად, აღი­ა­რონ კა­დი­რო­ვის ძა­ლა­უფ­ლე­ბა ჩეჩ­ნეთ­ში, და­ხუ­ჭონ თვა­ლი იმ და­ნა­შა­უ­ლებ­ზე, რა­საც კა­დი­რო­ვი სჩა­დის.

ალე­კო კვა­ხა­ძე აბუ­ბა­ქა­რის შიშს არ ეთან­ხმე­ბა და ფიქ­რობს, რომ მე­დი­ა­ში გაზ­ვი­ა­დე­ბუ­ლია ის როლი, რა­საც პან­კი­სის ხე­ო­ბა ჩეჩ­ნე­თის რეს­პუბ­ლი­კის ცხოვ­რე­ბა­ში ას­რუ­ლებს:

“90-იანი წლე­ბის ბო­ლოს და 2000-იანი წლე­ბის და­სა­წყი­სის პან­კი­სის კრი­ზი­სის მა­გა­ლითს თუ ავი­ღებთ, ეს გა­მო­იწ­ვია იმ ქა­ოს­მა, რაც მა­შინ­დელ სა­ქარ­თვე­ლო­ში იყო – ქვე­ყა­ნა ვერ აკონ­ტრო­ლებ­და თა­ვის სა­ზღვრებს. დღეს ასეთ პრო­ცე­სე­ბის გან­მე­ო­რე­ბის საფრ­თხე თით­ქმის ნუ­ლო­ვა­ნია..”

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი პოსტები
“მცდარია მოსაზრება, თითქოს ბარიატრიული ოპერაციის შემდეგ შეგვიძლია მივირთვათ ყველაფერი” – ინტერვიუ დიეტოლოგ-ნუტრიციოლოგ ანა ზარანდიასთან

“მცდარია მოსაზრება, თითქოს ბარიატრიული ოპერაციის შემდეგ შეგვიძლია მივირთვათ ყველაფერი” – ინტერვიუ დიეტოლოგ-ნუტრიციოლოგ ანა ზარანდიასთან

აპრილი 12, 2024
„ბარიატრიული ოპერაციის დროს კუჭის დიდი ნაწილი იკვეთება“ –  “პინეოს” ბარიატრიული ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

„ბარიატრიული ოპერაციის დროს კუჭის დიდი ნაწილი იკვეთება“ – “პინეოს” ბარიატრიული ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

აპრილი 12, 2024
“ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ქართველებმა იმკურნალონ საქართველოში”- გიორგი ფხაკაძემ რადიოში კლინიკების აკრედიტაციაზე ისაუბრა

“ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ქართველებმა იმკურნალონ საქართველოში”- გიორგი ფხაკაძემ რადიოში კლინიკების აკრედიტაციაზე ისაუბრა

აპრილი 12, 2024
გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

აპრილი 12, 2024
ინტერეიერის 6 ყველაზე მშვიდი ფერების კომბინაცია

ინტერეიერის 6 ყველაზე მშვიდი ფერების კომბინაცია

აპრილი 12, 2024
კომპანია Davbuild რემონტთან დაკავშირებულ უსიამოვნო სტერეოტიპებს ამსხვრევს და გარანტიის პრეცედენტს ქმნის – ინტერვიუ დამფუძნებელ ნინო დავლაძესთან

კომპანია Davbuild რემონტთან დაკავშირებულ უსიამოვნო სტერეოტიპებს ამსხვრევს და გარანტიის პრეცედენტს ქმნის – ინტერვიუ დამფუძნებელ ნინო დავლაძესთან

აპრილი 12, 2024
გოგრა – განძი ბავშვის ორგანიზმისათვის – როგორ ავარჩიოთ და როგორ მოვუმზადოთ პატარას

გოგრა – განძი ბავშვის ორგანიზმისათვის – როგორ ავარჩიოთ და როგორ მოვუმზადოთ პატარას

აპრილი 12, 2024
ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

აპრილი 12, 2024
რაჭა და მეღვინეობა…

რაჭა და მეღვინეობა…

აპრილი 12, 2024
34 წლის წინათ გაუჩინარებული რემბრანდტის ნახატი „გააცოცხლეს“ – „სრული ჩაძირვის“ ეფექტი დეტექტიური ისტორიით (ვიდეო)

34 წლის წინათ გაუჩინარებული რემბრანდტის ნახატი „გააცოცხლეს“ – „სრული ჩაძირვის“ ეფექტი დეტექტიური ისტორიით (ვიდეო)

12 აპრილი 2024
უცნობი თამარ მეფე – ქართველი მონარქის ნაკლებად ცნობილი ისტორიები (ვიდეო)

უცნობი თამარ მეფე – ქართველი მონარქის ნაკლებად ცნობილი ისტორიები (ვიდეო)

12 აპრილი 2024
ახალი ინფორმაცია თურქეთში აღმოჩენილი სარკოფაგის შესახებ, რომელიც, დიდი ალბათობით, თამარ მეფის შვილიშვილს და მის ვაჟს ეკუთვნით

ახალი ინფორმაცია თურქეთში აღმოჩენილი სარკოფაგის შესახებ, რომელიც, დიდი ალბათობით, თამარ მეფის შვილიშვილს და მის ვაჟს ეკუთვნით

12 აპრილი 2024
ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

აპრილი 12, 2024
ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

აპრილი 12, 2024
ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

აპრილი 12, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ვირის ტვინი ორგანიზმში რომ მოხვდება, შეიჭრება ტვინში და ადამიანის ტვინის ხვეულებს გადაეფარება… – ეზოტერიკოსი ე.წ. წითელი ჯადოს შესახებ საუბრობს

ვირის ტვინი ორგანიზმში რომ მოხვდება, შეიჭრება ტვინში და ადამიანის ტვინის ხვეულებს გადაეფარება… – ეზოტერიკოსი ე.წ. წითელი ჯადოს შესახებ საუბრობს

აპრილი 12, 2024
12 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

12 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 12, 2024
ზოდიაქოს ხუთი ნიშნის წარმომადგენლები წელს მნიშვნელოვან თანხას გამოიმუშავებენ

ზოდიაქოს ხუთი ნიშნის წარმომადგენლები წელს მნიშვნელოვან თანხას გამოიმუშავებენ

აპრილი 11, 2024
სწორი კვების ნორმირება

სწორი კვების ნორმირება

აპრილი 12, 2024
როგორია რაციონალური კვების პრინციპები

როგორია რაციონალური კვების პრინციპები

აპრილი 12, 2024
სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

აპრილი 11, 2024
როგორ ვაქციოთ ბრძოლა წონის დასაკლებად სასიამოვნო პროცესად – დიეტოლოგ-ნუტრიციოლოგის ექსკლუზიური რჩევები ჩვენს მკითხველს

როგორ ვაქციოთ ბრძოლა წონის დასაკლებად სასიამოვნო პროცესად – დიეტოლოგ-ნუტრიციოლოგის ექსკლუზიური რჩევები ჩვენს მკითხველს

აპრილი 12, 2024
სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

აპრილი 11, 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

აპრილი 11, 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

11 აპრილი 2024
ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

10 აპრილი 2024
ახალი საერთაშორისო აეროპორტი თბილისში

ახალი საერთაშორისო აეროპორტი თბილისში

9 აპრილი 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

ხშირად ნახვადი